MENY
Følg oss i sosiale media:

Våre reisevilkår

 1. BESTILLING OG BETALING
  Reisearrangøren kan fastsette at den reisende ved påmelding skal betale et depositum som hos Togreiser AS er fastsatt for hver enkelt reise. Reisearrangøren fastsetter når restbeløpet (eventuelt hele reisens pris) skal innbetales. Normalt er depositumet på kr. 5.000,- per person om ikke annet er nevnt. Påmeldingen er bindende når depositumet er innbetalt. Deltageren må selv sørge for avbestillings- og reiseforsikring. Vi aksepterer følgende kredittkort: Mastercard og Visa.

 2. BESTILLINGENS OMFANG
  Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Ved vurderingen av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i den utstedte bestillingsbekreftelsen, og det skal legges vekt på hva som er lovet i arrangørens brosjyrer, annonser og på nettsidene. Videre skriftlige opplysninger om reisen gitt av samarbeidspartnere, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig. Det påløper gebyr ved endringer i bestillingen som fraviker fra det oppsatte program og for tilleggsbestillinger, eksempelvis tilslutningsfly, tidligere avreise/senere retur og annen romtype enn det som er inkludert.

 3. INFORMASJON TIL DEN REISENDE
  Ved bestilling, eller senest ved oversendelse av reisedokumentene, skal den reisende gjøres oppmerksom på følgende forhold:
  a) Arrangørens navn, adresse og telefon, reisens pris og hvilke ytelser som inngår i prisen.
  b) At den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og de forsikringer som ønskes.
  c) De alminnelige og spesielle vilkår som gjelder for reisen som er bestilt og hvor disse vilkårene er å finne. Dersom det for den aktuelle reisen skal gjelde vilkår som avviker fra de alminnelige vilkårene, skal dette tydelig fremgå.
  d) Hvilke bestemmelser som gjelder for betaling og avbestilling.
  e) At arrangøren i visse tilfeller har anledning til å forhøye prisen (se pkt. 6).
  f) Arrangøren utarbeider en enkel navneliste med navn på alle deltakere og reiseledere.

 4. AVBESTILLING
  Den reisende kan avbestille reisen etter følgende regler:
  a) Ved avbestilling inntil 105 dager før avreisedagen mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 750,- pr. person. 
  b) Ved avbestilling f.o.m. 105 t.o.m. 60 dager før avreisedagen beholder arrangøren det innbetalte depositumet. Om ikke annet er avtalt vil dette utgjøre kr. 5000,- per person.
  c) Ved avbestilling under 60 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, beregner arrangøren seg hele reisens pris.
  Kredittkortgebyr refunderes ikke ved avbestilling.

 5. ENDRINGER AV BESTILLINGEN, OVERDRAGELSE
  Reisende har rett til å overdra en reise som er fullt betalt til en annen person mot å betale arrangøren de meromkostninger dette medfører. Arrangøren skal underrettes om overdragelsen i rimelig tid før avreisen, og kan bare nekte å godkjenne overdragelsen dersom det er rimelig grunn for det. Arrangøren kan fastsette andre regler for endringer og overdragelse når spesielle forhold gjør dette nødvendig.

 6. ENDRINGER I PRIS, YTELSER M.M
  Arrangøren kan ta forbehold om å endre priser og ytelser m.m. som er programført eller kunngjort på annen måte. Arrangøren kan også senest samtidig med at bestillingen blir bindende, ta forbehold om å endre priser, ytelser m.m. før avreise. Prisforhøyelse etter 1. ledd kan bare skje dersom det er begrunnet i nye, økte skatter og avgifter, endrede valutakurser eller andre lignende omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde ha forutsett. Prisforhøyelsen som iverksettes må ikke overstige de faktiske kostnader, og varsel om forhøyelsen må være kommet frem til den reisende senest 21 dager før avreisedagen. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 10% av pakkeprisen, kan den reisende annullere reisen og få hele reisens pris refundert, eksklusive flyskatt. Retten til annullering faller bort dersom den reisende ikke sender arrangøren melding om annullering innen 3 dager etter at arrangørens varsel er kommet frem til den reisende og arrangøren har opplyst særskilt om denne fristen. Forbehold kan bare gjøres gjeldende for ytelser som er spesielt nevnt, og i et omfang som er av mindre betydning for den reisende. Endringer av flytider: Informasjon om flytider og flyselskap som forekommer i programmet er foreløpige. Endelig informasjon fremgår av bestillingsbekreftelsen.Togreiser AS forbeholder seg retten til å korrigere flytidene dersom endringene skjer på et senere tidspunkt. Kunden vil bli meddelt dette skriftlig eller muntlig direkte av Togreiser AS. Merkostnader til hotellopphold eller tilslutningstransport som følge av endrede flytider, vil ikke bli dekket av arrangøren.Dersom reiselederen av personlige årsaker blir forhindret fra å delta på turen, forbeholder Togreiser AS seg retten til å sette inn en ny reiseleder med tilsvarende kapasitet.

 7. ARRANGØREN PLIKTER
  Arrangøren skal avvikle reisen og oppholdet i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt. 2. Arrangøren skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som den forstår eller bør forstå har betydning for den reisende.

 8. DEN REISENDES PLIKTER
  Den reisende plikter å oppgi sitt fulle navn som i passet ved bestilling.
  Den reisende plikter å lese programmet for turen, samt de opplysninger som blir tilsendt før avreise.
  Den reisende må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må meddeles arrangøren ved påmelding.
  Betaling: Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er forutsatt i arrangørens vilkår. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere).
  Regler og bestemmelser: Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er oppgitt av offentlig  myndighet, arrangøren, eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l. Den reisende må ikke oppføre seg slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære de ekstra omkostninger ved hjemreisen. Erstatningsansvar: Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis man med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. Pass, visum, vaksinasjonsattester og forsikring: Den reisende må selv sørge for alle nødvendige papirer for reisen, og plikter å holde seg orientert om avgangen og etterkomme anvisninger som arrangøren, transportør, lufthavn e.l. gir i den forbindelse. Sykdom og eventuell hjemreise: Dersom den reisende ikke er forsikret (eller forsikringen ikke dekker) kan ikke arrangøren påta seg ansvar for skade eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen, uansett årsak. Arrangøren yter den hjelp som er mulig, men den reisende må selv dekke alle utgifter i forbindelse med sykdommen/skaden, slik som omkostninger for lege, sykehus, særskilt hjemtransport etc. Uteblivelse: Den reisende må møte frem ved avganger etter de anvisninger som gis av arrangøren. Uteblir den reisende fra de angitte transporter eller arrangementer, eller på annen måte unnlater å benytte seg av de presentasjoner som inngår i reisen, kan han/hun ikke gjøre krav mot arrangøren i den anledning.

 9. ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN
  Arrangøren kan avlyse en reise hvis:
  a) Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende på en avgang. En tur kan ikke avlyses før påmeldingsfristen er utløpt. Hos arrangøren er minimum antall deltakere angitt i hvert enkelt program. Dersom ikke noe er angitt er minimum 15 personer.
  b) Forhold arrangøren ikke er herre over og som man ikke kunne forutsatt da påmeldingen ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure) gjør det vanskelig og tilrådelig å avvikle reisen.
  c) Forhold på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles. Arrangøren skal snarest underrette den reisende om avlysningen. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han/hun er påført tap p.g.a. arrangørens egen feil eller forsømmelse.
  Når arrangøren finner det nødvendig kan en reise avbrytes eller omlegges etter at den er påbegynt og returreisen eventuelt foretas tidligere enn avtalt. I så fall har den reisende krav på tilbakebetaling av et beløp som svarer til det antall dager den reisende ikke har hatt utbytte av reisen, beregnet etter de samme prinsipper som nevnt i pkt. 14, jfr. og pkt. 16.

 10. DEN REISENDES RETT TIL ANNULLERING
  Den reisende kan før avreise heve/annullere reisen etter følgende tilfeller:
  a) Hvis avgangen forsinkes med mer enn 20% av turens varighet
  b) Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt.
  c) Om det på eller i nærheten av reisemålet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, omfattende arbeidskonflikt eller andre like inngripende hendelser. Ved vurdering av om hevingsgrunn foreligger, skal det legges vekt på norske myndigheters syn.
  d) Prisforhøyelser etter pkt. 6 øker turens kostnader med mer enn 10%.
  e) Det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for turen. I disse tilfeller har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav gjeldende, jfr. pkt. 15.
  Etter at reisen er påbegynt kan den reisende heve/annullere reisen helt eller delvis dersom:
  a) Forhold som nevnt ovenfor i pkt. 1 c skaper fare for den reisendes liv eller helse.
  b) Det foreligger vesentlig mislighold fra arrangørens side. I den utstrekning reglene i pkt. 16 ikke kommer til anvendelse, har den reisende krav på prisavslag i henhold til prinsippet i pkt. 13, jfr. også pkt. 14.

 11. MANGLER
  Det foreligger en mangel ved reisen når den avviker fra det den reisende har rett til å kreve etter pkt. 2 og 7. Likeledes er det en mangel dersom man har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, og forhold den reisende selv har gitt beskjed om er av betydning. Ved vurdering om en mangel foreligger, skal det legges vekt på om opplysningene eller uttalelsen av disse kan ha påvirket på den reisendes beslutning om å reise, og dermed valg av arrangør. Avvik av en slik art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen, og som er av mindre betydning, ansees ikke som mangel. Med mindre annet er avtalt.
  Dette gjelder bl.a.:
  a) Forsinket avgang eller fremskutt avreise som arrangøren eller transportøren ikke er herre over. Ved tidsavvik på mer enn 24 timer, og reisens varighet er en uke eller mer, og oppholdet på reisemålet blir tilsvarende forkortet, har den reisende likevel rett til prisavslag jfr. pkt. 13 med mindre forsinkelsen skyldes force majeure, jfr. pkt. 15. Det samme gjelder turer av kortere varighet, når forsinkelsen utgjør mer enn 15%.
  b) Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.
  c) Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

 12. RETTING AV MANGLER
  Den reisende har rett til å kreve at mangel rettes, om dette ikke medfører uforholdsmessige store ulemper eller utgifter for arrangøren i forhold til mangelens betydning for de reisende. Arrangøren har rett til å rette manglene hvis denne tilbyr dette senest i forbindelse med klage fra den reisende. Den reisende kan kun motsette seg en slik retting dersom det er skikkelig grunn for det. Arrangøren kan ikke kreve at den reisende bærer merutgifter ved retting av mangler. Kunden plikter å reklamere på mangler som oppdages så snart som mulig på reisen.

 13. PRISAVSLAG
  Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte, har den reisende krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom manglene skyldes force majeure, jfr. pkt. 15. Prisavslaget regnes med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mangelens betydning, jfr. pkt. 11.

 14. ERSTATNING
  Arrangøren plikter å erstatte den reisende det tap denne påføres ved skade eller ulempe som er følge av at arrangøren ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, jfr. dog pkt. 15. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom arrangøren kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides denne eller noen denne har avtale med for å medvirke til reisens gjennomførelse.

 15. AVBRYTELSER OG ENDRINGER
  Reisearrangøren er ikke ansvarlig for mangler, avbrytelser og endringer som skyldes forhold som arrangøren ikke er herre over og som man ikke kan ha forutsett da påmeldingen ble bindende. Eksempler på dette er krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, omfattende arbeidskonflikt eller tilsvarende forhold (force majeure). Dersom noe av dette skulle inntreffe, skal arrangøren snarest underrette den reisende og iverksette tiltak for så langt som mulig å begrense den reisendes tap som følge av hendelsen.

 16. KLAGEFRIST
  Dersom den reisende mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han/hun plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig om dette. Klager over mangler i forbindelse med hotell, mat m.m., må hvis mulig fremsettes straks overfor reisearrangørens representant eller reiseleder på stedet, jfr. pkt. 12. Forøvrig må klage være fremsatt senest 1-en-måned etter reisens slutt, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

 17. ARRANGØRENS HEVINGSRETT
  Arrangøren har rett til å heve avtalen ved vesentlig misligholdelse fra den reisendes side. Som vesentlig misligholdelse ansees alltid at den reisende ikke har betalt det avtalte vederlag i rett tid, jfr. pkt. 8. Forutsetningen for at arrangøren skal kunne heve avtalen, er at den reisende har fått rimelig betalingsfrist.

 18. TVISTER
  Hvis det mellom arrangøren og den reisende oppstår uenighet om forståelse av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke kan løses i alminnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for selskapsreiser innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger, og arrangøren har opplyst om denne frist. Både den reisende og arrangøren kan bringe Reklamasjonsnemdas avgjørelse inn for de alminnelige domstoler.

 19. ARRANGØRENS ANSVAR VED REISER MED FLY
  Arrangøren er kun ansvarlig for innholdet i sitt program.
  Arrangøren er ikke ansvarlig for ekstrautgifter i forbindelse med eventuelle flyforsinkelser. All befordring med fly er underlagt bl.a. reglene i Warszawa-konvensjonen av 1929.

 20. REISENS VARIGHET
  Av praktiske hensyn angir vi reiselengden etter utreise- og hjemkomst dag, selv om en reise starter på kvelden og/eller avsluttes på morgenen. Angitt reiselengde er derfor ikke alltid hele dager.

 21. DIVERSE
  Del i dobbeltrom: Reisende som har bestilt del i dobbeltrom må betale enkeltromstillegg dersom det ikke er andre deltakere på turen med samme ønske.
  Enkeltrom: Tilgang på enkeltrom er ofte sterkt begrenset.

 

Disse vilkårene er satt i samarbeid mellom Forbrukerombudet og Den Norske Reisebransjeforening.